Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Pi?tek 30 pa?dziernika 2020 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14649 razy (z UWM 14649)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 549 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 632 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 752 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 654 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 648 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 640 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 660 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 808 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 925 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1141 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2291 razy (z UWM 1517)
Struktura w?asno?ciowa 996 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 779 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1091 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 915 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 865 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 1033 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1099 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 1001 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 894 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 982 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 604 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 569 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 548 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 653 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 588 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 682 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 679 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 642 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 509 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 446 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 650 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 596 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 611 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 559 razy (z UWM 128)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 599 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 527 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 515 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 556 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 569 razy (z UWM 138)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 520 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 435 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 556 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 528 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 601 razy (z UWM 170)
436 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 655 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 482 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 446 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 477 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 453 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 441 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 441 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 447 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 439 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1115 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3541 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3603 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3212 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3640 razy (z UWM 501)
Akty prawne 1/2003 3398 razy (z UWM 259)
Akty prawne 2/2004 3785 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 3/2004 2203 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 4/2004 3513 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2001 3211 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2003 3989 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 1/2005 4410 razy (z UWM 680)
Akty prawne Nr 2/2005 5404 razy (z UWM 1674)
Akty prawne Nr 3/2005 4183 razy (z UWM 453)
Akty prawne Nr 4/2005 4739 razy (z UWM 1009)
Jednostki ?rodowiskowe 3772 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3807 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1186 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1313 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 920 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 934 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 894 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 921 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1094 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 1065 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 1063 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 1067 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1230 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1722 razy (z UWM 506)
Decyzje Rektora 2006 2023 razy (z UWM 506)
Studium J?zyków Obcych 1561 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1550 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1551 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1601 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1540 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1536 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1537 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1544 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1531 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1223 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1228 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 949 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 921 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 924 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 934 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 941 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 948 razy (z UWM 46)
962 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 997 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 959 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 1032 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 976 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 958 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 956 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 989 razy (z UWM 87)
Kwestura 991 razy (z UWM 89)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 946 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 942 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 1039 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 970 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 940 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 904 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 906 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 928 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 899 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 897 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 893 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 899 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 927 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 896 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 906 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 937 razy (z UWM 65)
Archiwum 884 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 910 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 901 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 955 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 906 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 891 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 889 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 967 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 1022 razy (z UWM 150)
Dokumenty 928 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 922 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 899 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 845 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 876 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 920 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 831 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 6025 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 6053 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 6074 razy (z UWM 62)
Studia stacjonarne 2007/2008 6083 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 6053 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 6031 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 6081 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6325 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 6058 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 6077 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 6014 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6138 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 6046 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 6040 razy (z UWM 28)
6336 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 6026 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 6027 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6102 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 753 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 701 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 867 razy (z UWM 204)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 687 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 752 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 749 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 815 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 644 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 569 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 879 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 573 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 569 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 595 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 646 razy (z UWM 92)
Wydzia? Teologii 628 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 609 razy (z UWM 55)
Redakcja 579 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1118 razy (z UWM 564)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 587 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 667 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 877 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 671 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 675 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 671 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 663 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 688 razy (z UWM 54)
644 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 649 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 667 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 613 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 605 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 607 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 608 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 602 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 600 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 858 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4945 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4701 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 643 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 647 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 626 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 622 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 633 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 618 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 619 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 618 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 629 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 619 razy (z UWM 8)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 960 razy (z UWM 8)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 962 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 955 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 961 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 959 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 957 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 957 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 955 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 958 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 958 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 966 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 973 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 743 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 780 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 925 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 947 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 954 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 936 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 917 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 964 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 832 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 809 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 841 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 779 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 768 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 693 razy (z UWM 14)
Test 383 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 658 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 777 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1439 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa