Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 14 grudnia 2019 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14635 razy (z UWM 14635)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 511 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 594 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 712 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 614 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 600 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 595 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 615 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 743 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 860 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1076 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2223 razy (z UWM 1514)
Struktura w?asno?ciowa 931 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 714 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1026 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 850 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 800 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 982 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1048 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 950 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 825 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 941 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 563 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 528 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 505 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 581 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 545 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 639 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 636 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 599 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 459 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 396 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 600 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 546 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 561 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 508 razy (z UWM 127)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 549 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 477 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 465 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 506 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 518 razy (z UWM 137)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 470 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 385 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 506 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 478 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 551 razy (z UWM 170)
386 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 605 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 432 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 396 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 427 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 403 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 391 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 391 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 397 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 389 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1065 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3408 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3470 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3093 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3518 razy (z UWM 498)
Akty prawne 1/2003 3278 razy (z UWM 258)
Akty prawne 2/2004 3650 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 3/2004 2034 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 4/2004 3336 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2001 2998 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2003 3872 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 1/2005 4272 razy (z UWM 658)
Akty prawne Nr 2/2005 5268 razy (z UWM 1654)
Akty prawne Nr 3/2005 4058 razy (z UWM 444)
Akty prawne Nr 4/2005 4601 razy (z UWM 987)
Jednostki ?rodowiskowe 3656 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3691 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1084 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1220 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 818 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 832 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 792 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 819 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1011 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 982 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 980 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 984 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1165 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1655 razy (z UWM 504)
Decyzje Rektora 2006 1872 razy (z UWM 504)
Studium J?zyków Obcych 1412 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1401 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1402 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1452 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1391 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1387 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1388 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1395 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1382 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1115 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1120 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 844 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 831 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 834 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 844 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 851 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 858 razy (z UWM 46)
872 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 907 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 869 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 942 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 886 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 868 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 866 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 898 razy (z UWM 86)
Kwestura 900 razy (z UWM 88)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 856 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 852 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 949 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 880 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 833 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 797 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 799 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 821 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 792 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 790 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 786 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 792 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 820 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 789 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 799 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 830 razy (z UWM 65)
Archiwum 777 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 803 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 794 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 848 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 799 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 784 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 782 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 860 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 912 razy (z UWM 147)
Dokumenty 821 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 815 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 792 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 771 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 802 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 846 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 757 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 5923 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 5951 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 5971 razy (z UWM 61)
Studia stacjonarne 2007/2008 5981 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 5951 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 5929 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 5979 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6223 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 5956 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 5975 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 5912 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6036 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 5944 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 5938 razy (z UWM 28)
6234 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 5924 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 5925 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6000 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 683 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 631 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 793 razy (z UWM 200)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 617 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 672 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 650 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 716 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 581 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 506 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 772 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 514 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 518 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 544 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 593 razy (z UWM 90)
Wydzia? Teologii 577 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 558 razy (z UWM 55)
Redakcja 528 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1063 razy (z UWM 560)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 536 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 601 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 811 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 605 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 609 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 605 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 597 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 622 razy (z UWM 54)
578 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 583 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 601 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 552 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 544 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 554 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 555 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 549 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 547 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 805 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4813 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4569 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 589 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 593 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 572 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 568 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 579 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 564 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 565 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 564 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 575 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 564 razy (z UWM 7)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 819 razy (z UWM 7)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 822 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 815 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 821 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 819 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 817 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 817 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 815 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 818 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 818 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 826 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 833 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 654 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 676 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 837 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 859 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 844 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 826 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 789 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 875 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 734 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 719 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 741 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 690 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 679 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 618 razy (z UWM 14)
Test 346 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 598 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 672 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1312 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2019 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa