Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 11 lipca 2020 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14643 razy (z UWM 14643)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 543 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 626 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 745 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 647 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 641 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 631 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 651 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 793 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 910 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1126 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2274 razy (z UWM 1515)
Struktura w?asno?ciowa 981 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 764 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1076 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 900 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 850 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 1030 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1096 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 998 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 886 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 979 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 600 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 565 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 544 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 641 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 583 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 677 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 674 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 637 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 504 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 441 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 645 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 591 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 606 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 553 razy (z UWM 127)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 594 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 522 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 510 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 551 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 564 razy (z UWM 138)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 515 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 430 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 551 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 523 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 596 razy (z UWM 170)
431 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 650 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 477 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 441 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 472 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 448 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 436 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 436 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 442 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 434 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1110 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3507 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3569 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3179 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3604 razy (z UWM 498)
Akty prawne 1/2003 3365 razy (z UWM 259)
Akty prawne 2/2004 3755 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 3/2004 2163 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 4/2004 3476 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2001 3143 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2003 3960 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 1/2005 4374 razy (z UWM 673)
Akty prawne Nr 2/2005 5368 razy (z UWM 1667)
Akty prawne Nr 3/2005 4152 razy (z UWM 451)
Akty prawne Nr 4/2005 4703 razy (z UWM 1002)
Jednostki ?rodowiskowe 3743 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3778 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1165 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1295 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 900 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 914 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 874 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 901 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1073 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 1044 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 1042 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 1046 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1220 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1711 razy (z UWM 505)
Decyzje Rektora 2006 1989 razy (z UWM 505)
Studium J?zyków Obcych 1528 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1517 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1518 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1568 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1507 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1503 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1504 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1511 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1498 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1200 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1205 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 929 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 903 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 906 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 916 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 923 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 930 razy (z UWM 46)
944 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 979 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 941 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 1014 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 958 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 940 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 938 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 970 razy (z UWM 86)
Kwestura 972 razy (z UWM 88)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 928 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 924 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 1021 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 952 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 914 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 878 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 880 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 902 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 873 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 871 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 867 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 873 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 901 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 870 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 880 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 911 razy (z UWM 65)
Archiwum 858 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 884 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 875 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 929 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 880 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 865 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 863 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 941 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 996 razy (z UWM 150)
Dokumenty 902 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 896 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 873 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 829 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 860 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 904 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 815 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 6008 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 6036 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 6057 razy (z UWM 62)
Studia stacjonarne 2007/2008 6066 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 6036 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 6014 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 6064 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6308 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 6041 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 6060 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 5997 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6121 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 6029 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 6023 razy (z UWM 28)
6319 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 6009 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 6010 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6085 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 742 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 690 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 856 razy (z UWM 204)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 676 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 736 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 733 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 799 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 636 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 561 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 863 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 566 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 561 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 587 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 636 razy (z UWM 90)
Wydzia? Teologii 620 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 601 razy (z UWM 55)
Redakcja 571 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1108 razy (z UWM 562)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 579 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 655 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 865 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 659 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 663 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 659 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 651 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 676 razy (z UWM 54)
632 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 637 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 655 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 603 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 595 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 594 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 595 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 589 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 587 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 845 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4922 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4678 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 632 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 636 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 615 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 611 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 622 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 607 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 608 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 607 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 618 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 607 razy (z UWM 7)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 911 razy (z UWM 7)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 914 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 907 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 913 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 911 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 909 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 909 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 907 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 910 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 910 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 918 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 925 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 725 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 763 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 910 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 932 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 937 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 919 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 869 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 952 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 816 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 794 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 822 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 763 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 752 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 679 razy (z UWM 14)
Test 379 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 646 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 758 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1410 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa